Dr sib سه شنبه 4 مهر 1391 21:39 نظرات ()

همه چیزها ازاتم ساخته شده است. آنها آنقدر کوچک اندکه میلیون ها میلیون ازآنهادر نقطه انتهای جمله جا می گیرند. بیش از دوهزارسال قبل، یونانی ها درباره ساختمان ماده بحث و جدل می کردند. درآن زمان آنان معتقدبودند که اتم(واژه یونانی اتم هم به معنمای غیرقابل تقسیم است.) شکست ناپذیر است.

اما امروزه بازحمات دانشمندان بزرگی ازجمله : نیلز بوهر، ارنست رادرفورد،جان دالتون ، جمیز چادویک وجوزف تامسون می دانیم که اتم از ذرات کوچکتری به نام های الکترون وپروتون ونوترون ساخته شده است. همچنین می دانیم که هسته اتم فضای بسیار کمی از اتم را تشکیل می دهد وفضای آزاد اطراف را الکترون هایی تشکیل داده اندکه به دور هسته در حال چرخش هستند.

الکترون : الکترون یک ذره زیراتمی و حامل بار الکتریکی منفی است. الکترون ها به دور هسته می چرخند. تعداد آنان در بیرونی ترین لایه اتم ، رفتار اتم را تعیین می کند. جوزف جان تامسون فیزیکدان انگلیسی کسی بود که موفق به کشف الکترون شد.

پروتون : یک ذره زیر اتمی با بار مثبت است. پروتون ها در درون هسته و در مرکز اتم کنار نوترون ها قرار گرفته اند. تعداد پروتون های موجود در هسته را عدد اتمیمی نامند. با توجه به عدداتمی یک اتم می توان خواص شیمیایی آن را حدس زد.

نوترون : یکی از ذراتی است که هسته اتم را می سازند. نوترون از نظر جرم شباهت زیادی به پروتون دارد، اما فاقد بار الکتریکی است. اتم هایی را که تعداد نوترون های هسته های آنها متفاوت ولی تعداد پروتون هایشان یکسان است، ایزوتوپ یا هم مکان می نامند. این اتم ها، با وجودآنکه جرم هسته هایشان متفاوت است، اما ازخود خواص شیمیایی یکسانی به نمایش می گذارند. جمیز چادویک فیزیکدانی انگلیسی بودکه توانست نوترون را کشف کند.

ذرات زیر اتمی : ذرات زیر اتمی از اتم ها کوچکتر هستند و سه نوع ازآنها دراتم های اطراف ما وجوددارد: پروتون ، نوترون و الکترون که پیش از این به شرح آنها پرداخته شد. اتم ها می توانند ذرات زیر اتمی را بیرون دهندواین جریان ، رادیو اکتیویته نام دارد. ذرات زیر اتمی نیز مخالف وضد دارند که ضد ذره یا ضد ماده نامیده می شود. برای مثال ، جرم پوزیترون (که در ادامه به شرح آن پرداخته خواهدشد.) و الکترون مساوی، امابار الکتریکی آنها مخالف است. اگر یک الکترون ویک پوزیترون به هم برخورد کنند، یکدیگر را نابود می کنند و ذرات دیگری را بوجود می آورند.درشتاب دهنده ذره این برخوردهاوتصادم ها را می توان مشاهده کرد.

پوزیترون : پوزیترون یک ذره زیر اتمی بسیارکوچک است که با وجود اینکه جرمش باالکترون برابری می کند باری مخالف با الکترون دارد و به همین دلیل، پوزیترون نوعی ضد ماده (ذره ضد الکترون) به شمار می آید. پوزیترون ها هنگامی به وجود می آ یند که مواد رادیو اکتیو خاص تجزیه می شوند.