تبلیغات
mosakazem - توان
دوشنبه 27 شهریور 1391

توان

   نوشته شده توسط: mosakazem علی ومحمدزالی پور    

 

توان (power)

ç توان به معنی قدرت، قوه و زور می باشد و در ریاضی حاصل ضرب چند عدد مساوی در یکدیگر را به صورت «توان» نشان می دهیم.

مثال: در عبارت 5 × 5 × 5 × 5 عدد پنج، چهار مرتبه تکرار شده است. در ریاضی برای ساده نویسی آن را به صورت 54 می نویسیم و می خوانیم « پنج به توان چهار» عدد 5 پایه و عدد 4 توان نامیده می شود.

در شکل بالا، هر سلول به دو سلول تقسیم می شود. در جدول زیر سلول ها در هر مرحله را به کمک یک عدد تواندار نشان می دهیم.

در افسانه ها می گویند وقتی پادشاه هند از بازی شطرنج خوشش آمد، مخترع شطرنج را به حضور طلبید و از او خواست جایزه ای برای پاداش طلب کند. او درخواست خود را اینطور مطرح کرد: « در صفحه شطرنج و در خانه اول برای من یک دانه گندم، در خانه دوم دو برابر خانه اول و در خانه سوم دو برابر خانه دوم گندم قرار دهید و به همین ترتیب پیش بروید.» پادشاه از درخواست او تعجب کرد و دستور داد به او یک کیسه گندم بدهند. به نظر شما آیا در خواست مخترع شطرنج به اندازه یک کیسه گندم بوده است؟

 

 

 

توان معمولاً به صورت بالانویس در سمت راست پایه نشان داده می‌شود. توان عملی در ریاضیات است که در بسیاری علوم دیگر از جمله اقتصاد، زیست‌شناسی، شیمی، فیزیک و علم رایانه، در قسمت‌هایی مانند بهره مرکب، رشد جمعیت، سینتیک، موج و رمزنگاری استفاده می‌شود.

 

توان با نماهای صحیح [ویرایش]

عمل توان با نماهای صحیح تنها نیازمند جبر پایه‌است.

نماهای صحیح مثبت [ویرایش]

ساده‌ترین نوع توان، با نماهای صحیح مثبت است. نما بیانگر این است که پایه چند بار باید در خود ضرب شود. برای مثال 35 = 3 × 3 × 3 × 3 × 3 = 243. در اینجا 3 پایه و 5 نما است، و 243 باب است با 3 به توان 5. عدد 3، 5 بار در عمل ضرب نشان داده می‌شود چون نما برابر 5 است.

به طور قراردادی، a2 = a×a را مربع، a3 = a×a×a را مکعب می‌نامیم. 32 «مربع سه» و 33 «مکعب سه» خوانده می‌شوند.

اولین توان را می‌توانیم به صورت a0 = 1 و سایر توان‌ها را به صورت an+1 = a·an بنویسیم.

نماهای صفر و یک [ویرایش]

35 را می‌توان به صورت 1 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 هم نوشت، عدد یک را می‌توان چندین بار در عبارت مورد نظر ضرب کرد، زیرا در عمل ضرب عدد یک تفاوتی در جواب ایجاد نمی‌کند و همان جواب گذشته را می‌دهد. با این تعریف، می‌توانیم آن را در توان صفر و یک هم استفاده کنیم:

  • هر عدد به توان یک برابر خودش است.

a1 = a

  • هر عدد به توان صفر برابر یک است.

a0 = 1

(برخی نویسندگان 00 را تعریف نشده می‌خوانند.) برای مثال:  .

نماهای صحیح منفی [ویرایش]

اگر عددی غیرمنفی را به توان -1 برسانیم، حاصل برابر معکوس آن عدد است.

a−1 = 1/a

در نتیجه:

an = (an)−1 = 1/an

اگر صفر را به توان عددی منفی برسانیم، حاصل در مخرج صفر دارد و تعریف نشده‌است. توان منفی را می‌توان به صورت تقسیم مکرر پایه هم نشان داد. یعنی 3−5 = 1 ÷ 3 ÷ 3 ÷ 3 ÷ 3 ÷ 3 = 1/243 = 1/35.

خواص [ویرایش]

مهم‌ترین خاصیت توان با نماهای صحیح عبارتست از:

 a^{m + n} = a^m \cdot a^n

که از آن می‌توان عبارات زیر را نتیجه گرفت:

 a^{m - n} = \begin{matrix}\frac{a^m}{a^n}\end{matrix}

 (a^m)^n = a^{mn} \!\,

از آنجایی که جمع و ضرب خاصیت جابجایی دارند (برای مثال 2+3 = 5 = 3+2 و 2×3 = 6 = 3×2) توان دارای خاصیت جابجایی نیست: 23 = 8 است در حالی که 32 = 9. همچنین جمع و ضرب دارای خاصیت انجمنی هستند (برای مثال (2+3)+4 = 9 = 2+(3+4) و (2×3)×4 = 24 = 2×(3×4)) توان باز هم دارای این خاصیت نیست: 23 به توان چهار برابر است با 84 یا 4096، در حالی که 2 به توان 34 برابر است با 281 یا 2,417,851,639,229,258,349,412,352.

توان‌های ده [ویرایش]

در سیستم مبنای ده، محاسبه توان‌های ده بسیار راحت است: برای مثال 106 برابر است با یک میلیون، که با قرار دادن 6 صفر در جلوی یک به دست می‌آید. توان با نمای ده بیشتر در علم فیزیک برای نشان دادن اعداد بسیار بزرگ یا بسیار کوچک به صورت نماد علمی کاربرد دارد؛ برای مثال 299792458 (سرعت نور با یکای مترمکعب بر ثانیه) را می‌توان به صورت 2.99792458 × 108 نوشت و به صورت تخمینی به شکل 2.998 × 108. پیشوندهای سیستم متریک هم برای نشان دادن اعداد بزرگ و کوچک استفاده می‌شوند و اصل این‌ها هم بر توان 10 استوار است. برای مثال پیشوند کیلو یعنی 103 = 1000، پس یک کیلومتر برابر 1000 متر است.

توان‌های عدد دو [ویرایش]

توان‌های عدد دو نقش بسیار مهمی در علم رایانه دارند چون در کامپیوتر مقادیر 2^n را می‌توان برای یک متغیر nبیتی درنظر گرفت.

توان‌های منفی دو هم استفاده می‌شوند، و به دو توان اول نصف و ربع می‌گویند.

توان‌های عدد صفر (0) [ویرایش]

اگر توان صفر مثبت باشد، حاصل عبارت برابر خود صفر است:0=0^2.

اگر توان صفر منفی باشد، حاصل عبارت 0^{-n} تعریف نشده‌است، زیرا تقسیم بر صفر وجود ندارد.

اگر توان صفر عدد یک باشد، حاصل عبارت برابر یک است:1=1^0.

(بعضی از نویسندگان می‌گویند که 0^0 تعریف نشده‌است.)

توان‌های منفی یک [ویرایش]

توان‌های منفیِ یک بیشتر در دنباله‌های تناوبی کاربرد دارد.

اگر نمای عددِ منفیِ یک، فرد باشد، حاصل آن برابر خودش است: {(-1)}^{2n+1}=-1

اگر نمای عددِ منفیِ یک، زوج باشد، حاصل آن برابر یک است: {(-1)}^{2n}=1

توان‌های i [ویرایش]

توان‌های i در دنباله‌های با دوره‌ی ۴ کاربرد دارند.

i^{4n+1}=i

i^{4n+2}=-1

i^{4n+3}=-i

i^{4n}=1

توان‌های e [ویرایش]

عدد e حد دنباله‌ای با توان صحیح است:

\ e=\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1+\frac{1}{n} \right) ^n =\lim_{n \rightarrow -\infty} \left(1+\frac{1}{n} \right) ^n .

و تقریباً داریم:

\ e\approx 2.71828.

یک توان صحیح غیر صفر e برابر است با:

e^x 
= \left( \lim_{m \rightarrow \pm\infty} \left(1+\frac{1}{m} \right) ^m\right) ^x 
= \lim_{m \rightarrow \pm\infty} \left(\left(1+\frac{1}{m} \right) ^m\right) ^x 
= \lim_{m \rightarrow \pm\infty} \left(1+\frac{1}{m} \right) ^{mx} 
= \lim_{mx \rightarrow \pm\infty} \left(1+\frac{x}{mx} \right) ^{mx} 
= \lim_{n \rightarrow \pm\infty} \left(1+\frac{x}{n} \right) ^n

x می‌تواند عددی مانند صفر، کسر، عدد مرکب، یا یک ماتریس مربع باشد.

توان‌های اعداد حقیقی مثبت [ویرایش]

به توان رساندن عددی حقیقی مثبت به توان یک عدد غیرصحیح را می‌توان به چند صورت به دست آورد:

  • عددی کسری تعریف کنیم و ریشه nام را به دست بیاوریم. این روشی است که در مدرسه‌ها از آن استفاده می‌کنند.
  • لگاریتم طبیعی تعریف کنیم و سطح زیر نمودار 1/x را به دست بیاوریم.

 

در یک توان، با معکوس کردن نما ریشه آن بدست می‌آید. اگر \ a عدد حقیقی مثبت و n عددی صحیح مثبتی باشد، داریم:

\ x^n = a

و ریشه nام a نامیده می‌شود:

 x=a^{\frac{1}{n}}

برای مثال: 81/3 = 2. حالا می‌توانیم توان m/n را به صورت زیر تعریف کنیم:

a^{\frac{m}{n}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m

برای مثال: 82/3 = 4.

توان‌های مرکب اعداد مرکب [ویرایش]

خلاصه [ویرایش]

توان‌های صحیح اعداد مرکب به صورت بازگستی تعریف می‌شود:

z0 = 1 zn+1 = z·zn zn = 1/zn (برای z ≠ 0)

توان‌های مرکب عدد e به صورت زیر تعریف می‌شود:

e^z=\lim_{n\rarr\infty}\left(1+\frac{z}{n}\right)^n

و توان مرکب یک عدد مرکب برابر است با:

az = ebz

اگر:

a = eb

مثلثات [ویرایش]

توان‌های مبهم یک تابع مثلثاتی سینوس و کسینوس برابر است با:

\ e^{ix}=\cos(x) + i \sin(x) \ e^{-ix}=\cos(x) - i \sin(x)

مانند:

\ \cos(x) = (e^{ix} + e^{-ix}) / {2} \ \sin(x) = (e^{ix} - e^{-ix}) / {2i}

حالت قطبی [ویرایش]

هر عدد مرکب به شکل a+ib را می‌توان به این صورت نوشت:

a+ib = r e^{i\varphi} = r \left[ \cos\varphi + i \sin\varphi \right]

برای یک مقدار حقیقی مثبت r و یک کمان \varphi می‌توانیم از فرمول اویلر برای e^{i\varphi} استفاده کنیم:

(a+ib)^x = \left( r e^{i\varphi} \right)^x = r^x e^{i \varphi x}.

حال می‌توانیم یک بار دیگر از فرمول اویلر استفاده کنیم، در این صورت به جای e می‌نویسیم: e^{id} = \cos d + i\sin d. در نتیجه داریم:

r^{id} = \left[ (r)^d \right]^i = \left [ \left( e^{\ln r} \right)^d \right]^i = e^{i d \ln r} = \cos(d \ln r) + i\sin(d \ln r).

حال اگر از r = e^{\ln r} \! استفاده کنیم می‌توانیم بنویسیم:

(a+ib)^{c+id} = \left( r e^{i\varphi} \right)^{c+id} = \left[ r^c e^{-\varphi d} \right] e^{i(\varphi c + d \ln r)}


What is the Ilizarov method?
جمعه 17 شهریور 1396 16:23
Your style is really unique in comparison to other people I've read stuff from.
Thank you for posting when you've got the opportunity, Guess I will
just book mark this site.
aboriginalfacto34.jimdo.com
سه شنبه 24 مرداد 1396 12:22
If you are going for most excellent contents like I do, simply go to see this web page all the time
since it offers feature contents, thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر