تبلیغات
mosakazem - نمونه سوال عربی دوم راهنمایی
سه شنبه 26 اردیبهشت 1391

نمونه سوال عربی دوم راهنمایی

   نوشته شده توسط: mosakazem علی ومحمدزالی پور    

١. جملات زیر را کامل کنید .

ضمیر …………… « هُمْ : آن ها » . ضمیر مثنای مذکر و مؤنث غایب می باشد « آن دو : …………… » ( الف

ضمیر جمع مؤنث غایب می باشد . « آن ها : …………… » غایب و

به انتهای فعل مفرد مذکر غایب ، فعل ماضی از صیغه « ا » ب) با اضافه کردن

ساخته می شود . « …………… »

٢. جملات زیر را کامل کنید .

علامت فعل مثنای مؤنث غایب می باشد . « …………… » الف) در فعل ماضی

فعل ماضی می باشد . « …………… » علامت صیغه « و » ( ب

علامت جمع مؤنث غایب در فعل ماضی است . « …………… »

٣. با اضافه کردن علامت مناسب به انتهای افعال زیر ، صیغه مورد نظر را بسازید.

« …………… جَلَسَ » الف) جمع مؤنث غایب فعل ماضی

« …………… جَهَدَ » ب) مثنای مؤنث غایب فعل ماضی

٤. با اضافه کردن علامت مناسب به انتهای افعال زیر ، صیغه مورد نظر را بسازید.

« …………… جَمَعَ » الف) مثنای مذکر غایب فعل ماضی

« …………… قال » ب) مفرد مؤنث غایب فعل ماضی

٥. با اضافه کردن علامت مناسب به انتهای افعال زیر ، صیغه مورد نظر را بسازید.

« …………… نَهَضَ » الف) جمع مذکر غایب فعل ماضی

« …………… أَکَلَ » ب) جمع مؤنث غایب فعل ماضی

٦. در جملات زیر به جای کلمات مشخص شده ، ضمایر مناسب به کار ببرید .

الف) اَلطّالِباتُ وَصَلْنَ إِلَی الْمَدْرَسَۀِ . ………………………………………

ب) اَلْبِنْتانِ جَلَسَتا فِی الْغُرْفَۀِ . ………………………………………

٧. در جملات زیر به جای کلمات مشخص شده ، ضمایر مناسب به کار ببرید .

الف) اَلْأَطْفالُ ذَهَبوا إِلَی الْبَیْتِ . ………………………………………

ب) اَلْعالِمونَ نَظَروا إلی کُتُبِهِم. ………………………………………

ج) اَلْمُعَلِّمانِ سَأَلا مِنَ التَّلامیذِ . ………………………………………

٨. جملات زیر را با یکی از ضمایر داخل کادر کامل کنید .

هُوَ - هِیَ - هُما - هُمْ - هُنَّ

الف) …………… قَذَفوا حِجارَۀً . ب) …………… جَهَدَتْ فی فَصْلِ الرَّبیعِ .

ج) …………… سَمِعْنَ الدرْسَ . د) …………… نَظَرا إِلی تِلْکَ الشَّجَرَۀِ .

ه) …………… شَکَرَ الْحَیَواناتِ . و) …………… وَجَدَتا الْأَمْوالَ .

ز) …………… وَصَلْنَ إِلَی الْمَدْرَسَۀِ .

٩. شکل صحیح افعال داخل پرانتز را به صورت ماضی در جملات زیر به کار ببرید.

الف) الطّالِباتُ …………… مِنَ الْمَدْرَسَۀِ . ( خَرَجَ )

ب) اَلرِّجالُ …………… مِنْ مَکانِهِمْ . ( نَهَضَ )

١٠ . شکل صحیح افعال داخل پرانتز را به صورت ماضی در جملاتزیر به کار ببرید.

الف) اَلْغَزالَتانِ …………… إِلَی الْغابَۀِ . ( هَرَبَ )

ب) هُوَ …………… إلی الْبَیْتِ . ( وَصَلَ )

١١ . شکل صحیح افعال داخل پرانتز را به صورت ماضی در جملات زیر به کار ببرید.

الف) اَلْمُعَلِّمونَ …………… إِلَی الْمَدْرَسَۀِ . ( ذَهَبَ )

ب) اَلْغُرابُ وَ الثَّعْلَبُ …………… مِنَ الْفواکِهِ . ( أَکَلَ )

١٢ . شکل صحیح افعال داخل پرانتز را به صورت ماضی در جملات زیر به کار ببرید.

الف) الطَّبیبَۀُ …………… إِلَی الْغُرْفَۀِ . ( رَجَعَ )

ب) اَلتَّلامیذُ …………… کُتُبِهِمْ . ( أَخَذَ )

١٣ . شکل صحیح افعال داخل پرانتز را به صورت ماضی در جملات زیر به کار ببرید.

الف) اَلرَّجُلانِ …………… جَنْبَ الشَّجَرَۀِ . ( وَقَفَ )

ب) هُنَّ …………… بِالْقَلَمِ . ( کَتَبَ )

١٤ . گزینه ی صحیح را انتخاب کرده و در نقطه چین بنویسید .

الف) …………… سَمِعَتا الدرْسَ . ( اَلطّالِباتُ - اَلطّالِبَتانِ - اَلطُّلّابُ )

ب) …………… جَلَسوا قُربَ الْبابِ . ( اَلرَّجُلانِ - اَلرَّجُلُ - اَلرِّجالُ )

١٥ . گزینه ی صحیح را انتخاب کرده و در نقطه چین بنویسید .

الف) …………… وَصَلْنَ إِلَی الْمَدْرَسَۀِ . ( اَلْمُعَلِّمونَ - اَلْمُعَلِّماتُ - اَلْمُعَلِّمَتانِ )

ب) …………… ذَهَبا إِلَی الْغابَۀِ . ( فاطِمَۀُ وَ سَعیدَۀُ - عَلِیٌّ وَ مُحَمدٌ - هُمْ )

١٦ . گزینه ی صحیح را انتخاب کرده و در نقطه چین بنویسید .

الف) …………… کانَتْ فِی الْغُرفَۀِ . ( اَلتِّلْمیذَتانِ - آَلطِّفْلُ - هِیَ )

ب) …………… فَرِحْنَ کَثیراً . ( اَلتِّلْمیذّۀُ - اَلتِّلْمیذاتُ - اَلتِّلْمیذانِ )

١٧ . گزینه ی درست را انتخاب کنید .

« مفرد مؤنث غایب » فعل ماضی

حَمَلَ حَمَلا حَمَلَتْ حَمَلْنَ

١٨ . گزینه ی درست را انتخاب کنید .

« جمع مذکرغایب » فعل ماضی

عَجِبا عَجِبوا عَجِبْنَ عَجِبَتا

١٩ . گزینه ی درست را انتخاب کنید .

« مثنی مؤنث غایب » فعل ماضی

فَهِمْنَ فَهِما فَهِمَتا فَهِموا

٢٠ . گزینه ی درست را انتخاب کنید .

« مفرد مذکر غایب » فعل ماضی

سَمِعوا سَمِعَ سَمِعا سَمِعَتا

٢١ . گزینه ی درست را انتخاب کنید .

« جمع مؤنث غایب » فعل ماضی

وَجَدْنَ وَجَدوا وَجَدَتا وَجَدَتْ

٢٢ . گزینه ی درست را انتخاب کنید .

« مثنی مذکر غایب » فعل ماضی

خَرَجَ خَرَجَتا خَرَجوا خَرَجا

٢٣ . جمله ی مناسب برای تصاویر را از میان جملات داده شده انتخاب کنید و در نقطه چین بنویسید.

هِیَ أَکَلَتْ مِنَ الْأَطْعِمَۀِ . هُما خَرَجا مِنَ الْمَدْرَسَۀِ . اَلْمُلِّمونَ وَقَفوا هُناکَ.

.................................................. .................................................. ..................................................

٢٤ . جملات زیر را با کلمات داخل پرانتز تغییر دهید .

الف) اَلتَّلامیذُ خَرَجوا مِنَ الْغُرْفَۀِ . ( اَلتِّلمیذُ )

. ……………………………………………………

ب) اَلطّالِبَتانِ سَمِعَتا الدرْسَ . ( اَلطّالِبانِ )

. ……………………………………………………

٢٥ . جملات زیر را با کلمات داخل پرانتز تغییر دهید .

الف) هُمْ أَخَذوا مَحْفَظَتَهُمْ . ( أَخَذْنَ )

. ……………………………………………………

ب) اَلرِّجالُ نَهَضوا مِنْ مَکانِهِم . ( نَهَضا)

. ……………………………………………………

٢٦ . جملات زیر را با کلمات داخل پرانتز تغییر دهید .

الف) هِیَ کَتَبَتْ دَرْسَها . ( دَرْسَهُمْ )

. ……………………………………………………

ب) اَلْمُعَلِّماتُ نَظَرْنَ إِلَی التَّلامیذِ . ( اَلْمُعَلِّمَتانِ )

. ……………………………………………………

٢٧ . کلمات مشخص شده در جملات زیر غلط به کار رفته اند ، آن ها را تصحیح کنید و جمله ی جدید را در نقطه

چین بنویسید .

الف) الطّالِبَتانِ وَصَلْنَ إِلَی الْمَدْرَسَۀِ . ……………………………………… .

ب) اَلْغزالَتانِ ذَهَبا إِلَی الْغابَۀِ . ……………………………………… .

٢٨ . کلمات مشخص شده در جملات زیر غلط به کار رفته اند ، آن ها را تصحیح کنید و جمله ی جدید را در نقطه

چین بنویسید .

الف) اَلْعُلَماءُ نَظَرْنَ إلی کُتُبِهِمْ . ……………………………………… .

ب) اَلطّالِبَۀُ خَرَجْنَ مِنَ الصف . ……………………………………… .

٢٩ . کلمات مشخص شده در جملات زیر غلط به کار رفته اند ، آن ها را تصحیح کنید و جمله ی جدید را در نقطه

چین بنویسید .

الف) اَلْمُعلِّمَتانِ جَلَسا فِی الْغُرفَۀِ . ……………………………………… .

ب) هُما فَتَحْنَ الْأَبْوابَ . ……………………………………… .

٣٠ . جمله ی صحیح را مشخص کنید .

الف) هَنَّ جَلَسوا . ب) هُما وَصَلَتا . ج) هِیَ خَرَجَ .

٣١ . جمله ی صحیح را مشخص کنید .

الف) اَلْأَطْفالُ ذَهَبوا . ب) اَلْأَطْفالُ وَقَعَتا . ج) اَلطِّفْلانِ نَهَضوا .

٣٢ . جمله ی صحیح را مشخص کنید .

الف) هُمْ فَهِما . ب) هُما فَهِموا . ج) هُما فَهِما .

٣٣ . جمله ی صحیح را مشخص کنید .

الف) اَلطّالِبانِ جَلَسَتا . ب) اَلطّالِباتُ جَلَسْنَ . ج) اَلطّالِبُ جَلَسَتْ .

٣٤ . جمله ی صحیح را مشخص کنید .

الف) هُوَ کَتَبْنَ . ب) هِیَ کَتَبَتا . ج) هُمْ کَتَبوا .

٣٥ . پرسش ها و پاسخ های زیر را با افعال ماضی و ضمایر مناسب کامل کنید .

الف) هَلْ هِیَ …………… ؟ - لا ، …………… خَرَجَتا .

ب) هَلْ …………… دَخَلا ؟ - لا ، هُمْ …………… .

٣٦ . پرسش ها و پاسخ های زیر را با افعال ماضی و ضمایر مناسب کامل کنید .

الف) هَلْ هُما …………… ؟ - لا ، …………… جَهَدا .

ب) هَلْ هُنَّ …………… ؟ - لا ، …………… کَتَبوا .

٣٧ . جملات زیر را با استفاده از ترجمه ی کلمات فارسی داخل پرانتز کامل کنید .

٣٨ . الف) اَلتَّلامیذُ وَ مُدَرسُهُم …………… ( رفتند ) إِلی الصف .

٣٩ . ب) اَلرَّجُلانِ …………… ( باز کردند ) حانوتَهُما .

جملات زیر را با استفاده از ترجمه ی کلمات فارسی داخل پرانتز کامل کنید .

الف) اَلطّالِبَتانِ …………… ( گوش کردند ) الدرْسَ .

ب) اَلْحَمامَۀُ وَ الْغَزالَۀُ …………… ( نشستند ) قُرْبَ الْأسَدِ .

٤٠ . جملات زیر را با استفاده از ترجمه ی کلمات فارسی داخل پرانتز کامل کنید .

الف) اَلْمُعَلِّمونَ …………… ( پرسیدند ) سُؤالاتٍ .

ب) اَلطّالِباتُ …………… ( نگاه کردند ) إِلی النّافِذَۀِ .

٤١ . جملات زیر را با ترجمه ی یکی از افعال داخل پرانتز کامل کنید .

الف) اَلطّفلَتانِ …………… مِنَ الْفَواکِهِ . ( یافتند - خوردند )

ب) اَلطّالِباتُ …………… إِلَی الْکتابِ . ( نشستند - نگاه کردند )

٤٢ . جملات زیر را با ترجمه ی یکی از افعال داخل پرانتز کامل کنید .

الف) اَلرَّجُلانِ …………… حانوتَهُما . ( باز کردند - خارج شدند )

ب) اَلرِّجالُ …………… الطَّریقَ . ( بودند - گم کردند )

٤٣ . جملات زیر را با ترجمه ی یکی از افعال داخل پرانتز کامل کنید .

الف) اَلْحَمامَتانِ …………… فِی النَّهْرِ . ( رفتند - افتادند )

ب) اَلْعالِماتُ …………… مِنْ مَکانِهِنَّ . ( نشستند - برخاستند )

٤٤ . ترجمه ی کلمات هر گروه را از میان کلمات عربی انتخاب کنید .

الثَّعْلَب - البومَۀ - الذِّئْب - اَلْحِمار

گرگ : …………… جغد : ……………

روباه : …………… الاغ : ……………

٤٥ . ترجمه ی کلمات هر گروه را از میان کلمات عربی انتخاب کنید .

قُرْب - هُناکَ - الجَهْد - العودَۀ

آنجا : …………… بازگشت : ……………

نزدیک : …………… تلاش : ……………

٤٦ . ترجمه ی کلمات هر گروه را از میان کلمات عربی انتخاب کنید .

أَکَلوا - ضَلّوا - جَهَدوا - عَجِبوا

تلاش کردند : …………… شگفت زده شدند : ……………

خوردند : …………… گم کردند : ……………

٤٧ . ترجمه ی کلمات هر گروه را از میان کلمات عربی انتخاب کنید .

مُغْلَقاً - کَیْفَ - أَصْدِقاء - أَطْعِمَۀ

بسته : …………… غذاها : ……………

دوستان : …………… چگونه : ……………

٤٨ . ترجمه ی کلمات هر گروه را از میان کلمات عربی انتخاب کنید .

مَرْحَبا ب - مَعَهُما - حینَما - الشِّتاء

زمستان : …………… آفرین بر : ……………

هنگامی که : …………… با آن دو : ……………

٤٩ . ترجمه ی کلمات هر گروه را از میان کلمات عربی انتخاب کنید .

الضِّیافَۀ - حانوت - فَهِمَ - الطَّریق

مغازه : …………… مهمانی : ……………

فهمید : …………… راه : ……………

٥٠ . ترجمه ی فارسی جملات زیر را کامل کنید .

الف) حینَما وَصَلَتا إِلی هُناک ... .......... به .......... رسیدند ...

ب) اَلْحَمامَۀُ وَ الْبومَۀُ قَدْ ذَهَبَتا . کبوتر و .......... رفته اند .

٥١ . ترجمه ی فارسی جملات زیر را کامل کنید .

الف) اَلْیَوْمَ ضِیافَۀُ فِی بَیْتِ الْأَسَدِ . ............ در خانه شیر ............ است .

ب) فِی الطَّریقِ کانَ الْحِمارُ وَ الذَّئبُ . الاغ و ............ در راه ............ .

٥٢ . ترجمه ی فارسی جملات زیر را کامل کنید .

الف) الْأَسَدُ أَکَلَ مَعَهُما أَیْضاً . شیر نیز ............ ............ .

ب) هُنَّ جَمَعْنَ الطَّعامَ لِهذا الْفَصْلِ . آن ها غذا را ............ این فصل ............ .

ج) أَیْنَ طَریقُ الْعَودَۀِ ؟ راه ............ ............ ؟

٥٣ . جملات عربی زیر را با توجه به ترجمه ی آن ها کامل کنید .

الف) هَل التَّلامیذُ ............ الطَّریقَ ؟

آیا دانش آموزان راه را گم کردند ؟

ب) ............ بابَ الْمَدْرَسَۀ ............ .

در مدرسه را بسته یافتند . ( دو پسر )

٥٤ . جملات عربی زیر را با توجه به ترجمه ی آن ها کامل کنید .

الف) اَلطّالِباتُ ............. إِلَی الْغابَۀِ لِ ............. .

دانش آموزان برای گردش علمی به جنگل رفتند .

ب) ............. جَمَعَ الْأَسَدُ هذِه الْ ............. ؟

شیر چگونه این غذاها را جمع کرد ؟

٥٥ . جملات عربی زیر را با توجه به ترجمه ی آن ها کامل کنید .

الف) إِنَّ ............. قَدْ ............. کَثیراً .

همانا مادران خیلی تلاش کرده اند .

ب) ............. وَالْحِمارُ ............. مِن الْ ............. .

روباه و الاغ از میوه ها خوردند .


crawfordekozicmjgp.over-blog.com
سه شنبه 24 مرداد 1396 11:34
Attractive section of content. I simply stumbled upon your
web site and in accession capital to claim that I get in fact enjoyed account your blog posts.

Any way I will be subscribing in your augment or even I achievement you access
constantly rapidly.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر