Dr sib یکشنبه 3 دی 1396 06:57 نظرات ()
افرادیکه میتوانند احساساتشان را کنترل کنند، در زندگیشان موفقترند.تحقیقات نشان داده که 90%افراد موفق درحرفه و زندگی شخصی، دارای توانایی آرام ماندن در برابر افراد پرخاشگر و ناسازگار هستند.